Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačítko "OK". Více informací
Svůj souhlas můžete odmítnout zde .

[javascript protected email address]

Ochrana osobních údajů a jejich zpracování

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Níže uvedené informace jsou poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“).

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Elanor a.s., IČ: 15887219, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soud v Praze, odd. C vložka 1812 (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 13 GDPR informuje o tom, jaké osobní údaje o Vás společnost Elanor jako správce zpracovává při návštěvách webových stránek www.elanor.cz (dále jen „webové stránky Elanor“), k jakým účelům, jak dlouho, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž o Vašich právech, která Vám v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží

II. KONTAKTNÍ ÚDAJE

adresa sídla:        BB Centrum Brumlovka, Jemnická 1138/1, 140 00 Praha 4

e-mail:                  gdpr@elanor.cz

tel.:                       +420 222 509 999

III. ROZSAH A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný uživatel webových stránek Elanor (dále jen „subjekt údajů“) správci poskytl prostřednictvím webového formuláře, e-mailu nebo telefonu, a to za účelem:

 • jednání o smluvním vztahu nebo plnění smlouvy,
 • výběrového řízení na volná pracovní místa,
 • nabídky dalších volných pracovních míst na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který můžete kdykoliv odvolat, viz kapitola „Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“,
 • zpracování cookies z webových stránek Elanor, v případě, že má subjekt údajů ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, a to pro účely zajištění lepšího provozu webových stránek. Další podrobnosti naleznete v našich Pravidlech využívání cookies.

IV. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Přímo od subjektů údajů.

V. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Identifikační a adresní údaje, které lze nalézt na typické vizitce: např. jméno, příjmení, název pracovní pozice, jméno zaměstnavatele či společnosti, pracovní adresa, pracovní e-mail a pracovní telefonní číslo.
 • Informace z životopisu: např. datum a místo narození, rodné číslo, adresa bydliště, telefonní spojení, rodinný stav, státní příslušnost, národnost, fotografie, e-mailová adresa.
 • Informace o vzdělání a předchozím zaměstnání: např. seznam absolvovaných škol, diplomy, vysvědčení, kurzy, certifikáty, předcházející zaměstnavatelé, motivační dopis, řidičský průkaz.
 • Informace automaticky shromážděné a uložené pomocí souborů cookies a podobných technologií, včetně adres IP, oblasti nebo obecné polohy počítače nebo zařízení, které přistupují k internetu, typu prohlížeče, operačního systému, historie zobrazení stránek a dalších informací o používání.

VI. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • správce – pouze oprávnění zaměstnanci společnosti v míře nezbytné pro účely zpracování,
 • další příjemci – dodavatelé zajišťující služby v souvislosti s provozováním webových stránek Elanor.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii.

VII. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro daný účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. Ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních údajů jsme vyhodnotili obvyklou dobu zpracování osobních údajů následovně pro účely:

 • údaje získané z našich webových formulářů uchováváme většinou do dvou měsíců, poté dojde k jejich automatickému smazání. Pokud mezitím dojde k uzavření smlouvy, uchováváme vaše údaje podle příslušné legislativy;
 • oprávněného zájmu a plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání výběrového řízení na volná pracovní místa, nejdéle však po dobu 6 měsíců;
 • v případě udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem nabídky jiné pracovní pozice po dobu 3 let nebo případně do doby odvolání souhlasu.

VIII. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje jsou zpracovány ručně i automatizovaně a při jejich zpracování neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

Společnost Elanor spol. s r.o. pro účely plnění povinností dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) přijala technická a organizační opatření za účelem zabezpečení ochrany osobních údajů, aby maximálně eliminovala riziko náhodného nebo protiprávního zničení osobních údajů nebo jejich ztráty či pozměnění, možného neoprávněného nebo nahodilého přístupu třetích osob k osobním údajům, neoprávněného přenosu osobních údajů, jejich jiného neoprávněného zpracování, jakož i jejich jiného zneužití.

Za tímto účelem je ve společnosti implementován dokumentovaný systém řízení bezpečnosti informací
 dle požadavků normy ČSN ISO/IEC 27001:2014 Systémy řízení bezpečnosti informací a bezpečnost informací a ochrana Osobních údajů je zajištěna v souladu s vydanou Politikou systému řízení bezpečnosti informaci společnosti.

Informace a osobní údaje v elektronické podobě jsou uchovávány na serverech umístěných
 na území České republiky nebo na nosičích dat, ke kterým je řízen přístup pouze pro pověřené osoby na základě přístupových kódů či hesel v souladu s vydanou Politikou řízení přístupu.

IX. VAŠE PRÁVA 

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracovanými údaji tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu nepřesného údaje podle čl. 16 GDPR,
 • právo na výmaz osobního údaje podle čl. 17 GDPR,
 • právo na omezení zpracování osobního údaje podle čl. 18 GDPR,
 • právo na přenositelnost osobních údajů podle čl. 20 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 GDPR,
 • právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů podle čl. 77 GDPR,
 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatickém zpracování, včetně profilování podle čl. 22 GDPR.

V souvislosti s realizací výše uvedených práv se může subjekt údajů obrátit na správce e-mailem na adresu: gdpr@elanor.cz

X. ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabídky dalších volných pracovních míst máte právo kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to e-mailem na adresu: gdpr@elanor.cz
 • Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.